Dijkverlegging Paddenpol

04-11-2020
1817 keer bekeken 0 reacties

In 2019 is gekeken naar de haalbaarheid van een dijkverlegging ter hoogte van de Paddenpol, tussen Wijhe en Herxen. De dijkverlegging biedt namelijk kansen voor waterstandsverlaging, natuur, waterkwaliteit en ruimtelijke kwaliteit en recreatie. Samen met meerdere overheidspartners pakken we dit op.

Wie werken hierin samen?
De ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur  en Waterstaat (L &W), provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en waterschap zijn deze dijkverlegging verder aan het uitwerken, om te kijken of er aan de voorwaarden kan worden voldaan. 

Maken van een inrichtingsplan
In 2019 is gestart met nadenken over de inrichting van het nieuwe buitendijkse gebied. Belangrijk hierbij is dat het plan bijdraagt aan de waterstandsdaling, natuurontwikkeling, waterkwaliteit en recreatie. Er is samengewerkt door deskundigen van de partijen, en ook is meegedacht door vertegenwoordigers van plaatselijk belang Herxen, omwonenden van de dijkverlegging en vertegenwoordigers van belangen als natuur, landbouw en recreatie. Zij hebben tijdens een inrichtingssessie bouwstenen voor de inrichting van het buitendijkse gebied besproken en aangedragen. Met die bouwstenen is verder gewerkt en zo is er een voorstel voor een inrichtingsplan ontstaan.

Voorstel inrichtingsplan
Het voorstel is een plan op hoofdlijnen. Als de dijkverlegging doorgaat, wordt de inrichting de komende jaren uitgewerkt. Het voorstel bestaat uit een nieuwe dijk aan de Oostzijde van het gebied, de oude dijk komt dan op zomerdijkniveau. Er zijn plannen voor een nevengeul en een laagte in het nieuwe buitendijkse gebied. Ook omvat het voorstel een fietspad over –of net naast-de nieuwe dijk en een struinpadover de oude dijk met een uitzichtpunt. Het nieuwe buitendijkse gebied kan bij hoogwater overstromen, waardoor het zakkende water door de oude dijk nog kan worden vastgehouden. Hierdoor ontstaat een interessant leefgebied voor typische riviersoorten zoals bittervoorn en winde die kunnen paaien in de geul, en planten zoals de lisdodde en gele plomp. En misschien gaat de porseleinhoen zich hier wel vestigen. Ook is er ruimte voor het beter beleven van dit nieuwe gebied en de Ijssel door fietsers en wandelaars.

Inrichtingsplan dijkverlegging Paddenpol

Cookie-instellingen