Hoe gaan we om met de kans op schade?

04-04-2024
421 keer bekeken

Na de zomer starten we met de werkzaamheden voor de uitvoering van de dijkversterking. Hierbij gebruiken we groot materieel en worden er bijvoorbeeld damwanden de grond in getrild. Tijdens inloopbijeenkomsten en gesprekken zijn er vragen gesteld over het risico op schade door deze werkzaamheden.

We begrijpen dat er vragen en zorgen leven rondom dit thema. Deze willen we graag zo duidelijk mogelijk beantwoorden. Het belangrijkste uitgangspunt bij de werkzaamheden aan de dijk dat is dat we schade zoveel mogelijk willen voorkomen. Daarom bereiden we de werkzaamheden zorgvuldig voor en monitoren wij tijdens de uitvoering de invloed van de werkzaamheden op de omgeving.


Schadepreventie en schadeloket

Er zijn door het project IJsselwerken diverse documenten en protocollen opgesteld rondom schade. De Meedenkgroep Schade, een groep betrokken dijkbewoners, dacht mee over schadepreventie, monitoring en schadeafhandeling. Zij gaven feedback en aanvullingen op deze plannen:

  • Het Schadepreventie en omgevingsmonitoringsplan. Hierin staat de aanpak voor het ontwerpproces en omgevingsmonitoring. Dit plan gaat ook ter inzage, tegelijk met de belangrijkste vergunningen en besluiten. 
  • Er wordt een Schadeprotocol opgesteld en een schadeloket ingericht. In het protocol staat informatie over hoe schade gemeld kan worden, hoe het wordt afgehandeld en over eventuele vergoeding. We vinden het belangrijk om nu en straks zo goed mogelijk op alle vragen in te kunnen gaan en zorgen weg te nemen.  


Hoe bepalen we of er eventuele schade mogelijk is bij woningen? 

In het ontwerp bekijken we per uitvoeringstraject eerst hoe ver de invloedsfeer reikt van de verschillende werkzaamheden aan de dijk op woningen. Bij het opstellen van de uitvoeringsontwerpen maken we gedetailleerde monitoringsplannen per uitvoeringstraject, inclusief signalerings- en interventiewaarden. Dit jaar worden er bij de panden dicht bij de werkzaamheden nog hoogtemeetboutjes geplaatst. Deze worden periodiek gemeten tot 3 jaar na oplevering van het uitvoeringstraject.


Monitoring tijdens werkzaamheden

Een paar weken voor de start van de werkzaamheden verrichten we bouwkundige vooropnamen. Hierbij worden bestaande schade en kenmerken fotografisch vastgelegd. Hiermee kan worden vastgesteld of er bij een schademelding sprake is van nieuwe, veranderende of reeds bestaande scheurvorming. 
Daarnaast plaatsen we voor aanvang van de werkzaamheden aanvullende hoogtemeetboutjes en eventuele andere meetpunten/-instrumenten. Bijvoorbeeld zakbaken, trillingsmeters of peilbuizen voor grondwaterstandsmetingen. Tijdens de uitvoering worden de meetpunten en meetinstrumenten regelmatig gemeten en gecontroleerd. Bij overschrijding van signalerings- of interventiewaarden treffen we maatregelen.


Het melden van schade 

Er wordt een digitaal schadeloket ingericht bij het waterschap. De planning is om dit voor de start van de eerste uitvoeringswerkzaamheden gereed te hebben. Met het loket kunnen we mensen die schade melden zo goed mogelijk ontzorgen en ondersteunen. Schade kan straks direct worden gemeld via deze website, waar de melding met een schadeformulier kan worden ingediend. Het loket neemt de schademelding in behandeling en ziet toe op een juiste afhandeling volgens het schadeprotocol. Bij ontstane schade wordt dit zo snel mogelijk opgelost, met zo min mogelijk overlast voor bewoners of grondeigenaren. Er volgt voor de zomer meer informatie over de werking van het schadeloket en de bemensing ervan.
 

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen